Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang kính mong quý cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị trong năm 2018, chi tiết như sau:

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2